Nếu tính năng Tặng quà không được phục hồi sau khi đã gửi thông tin cho TikTok,
Vui lòng điền thông tin bên dưới để tiếp tục nhận hỗ trợ.
Lưu ý: Tiktok chỉ nhận thông tin và tự xử lý. Công ty không có quyền biết được kết quả nên sẽ không phản hồi thêm. Mong ACE User thông cảm