Nhiệm vụ mở tính năng PK dành cho idol mới

Trước khi bật vào Livestream bạn sẽ thấy phần Nhiệm vụ như ảnh dưới.
Hãy kiểm tra và hoàn thành hết các nhiệm vụ đó để được mở nhiều tính năng của idol mới
Trong đó có tính năng mời PK.